Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iż:

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem przekazanych danych osobowych jest GATEO PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze Kalwarii, Marianki 45

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e – mail: biuro@gateo.pl; gateo@gateo.pl , telefonicznie pod numerem: 780 155 181 lub pisemnie na wyżej wskazany adres.

W jakim celu możemy przetwarzać dane osobowe

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

1) udzielenia odpowiedzi na pytania lub wnioski przekazane w formularzu kontaktowym,

2) ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością,

podstawę do przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f) RODO jakim jest obsługa zapytań , wniosków i reklamacji przekazywanych przez formularz kontaktowy oraz prawo do ochrony przed roszczeniami/obrony praw.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje dotyczące Pani/Pana w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).

Informacja o wymogu podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu odpowiedzi na pytanie, wniosek czy złożoną reklamację.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub wniosek czy złożoną reklamację, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Odbiorcy danych i przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. na przykład dostawcom usług IT lub współpracującym z Administratorem partnerom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora dostęp do danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko e niezbędnym zakresie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Pani/Pana prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  2. b) jeśli uzna Pani/Pan że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z rzeczywistością – do ich sprostowania lub uzupełnienia,
  3. c) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. d) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  6. f) otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

Map
zapraszamy do kontaktu z nami

Kontakt

Skontaktuj się z GATEO

Aby uzyskać pomoc dotyczącą produktów i instalacji, chętnie doradzimy oraz przekażemy wszystkie niezbędne szczegóły.

tel.: 780 155 181
e-mail: biuro@gateo.pl